NYHETER
Smart trafikant i fordummende infrastruktur
At man er dum som sykler i trafikken er bare dumt sagt!
NRK siterer en mann som som undres om vi er dumme som sykler i trafikken? LES ARTIKKEL

Undersøkelser viser at dette er så langt fra sannheten som det er mulig å komme. Største delen av de som sykler har høyere og lengre utdanning, har førerkort samt en eller flere biler. Med høyere utdanning, bestått førerprøve og økonomi til å bekoste en til to biler så må man være relativt oppegående, ha sosiale samspillsevner og være normalt sikkerhetssøkende - altså ikke dumme!
Hva er det da som gjør at svært mange smarte og ansvarlige mennesker sykler, men det likevel er slik at man føler seg utrygg og dum som sykler?

Kan det være at vi har et infrastruktur og et samspillssytem i trafikken som gjør syklende inkompetente?
Trenger vi bedre samspillsregler og et mer sykkelvennlig veinett og tilpassede trafikkregler? I veibanen har sykkelen rettigheter og plikter som et motorisert kjøretøy, men blir ansett som en trafikal hindring og et uromoment av andre kjøretøyer - fordi den ofte må passeres. På gang og sykkelvei hvor i utgangspunktet syklisten skal føle seg trygg, så blir sykkelen den aggressive og uroskapende trafikant fordi den passerer alle andre. Handler det da om at vi i større grad bør skille ulike trafikanter?

Et godt eksempel på suksessfulle skiller er bussveien i Hillevåg. Her er buss adskilt fra bil, og det er et tydelig merket sykkelfelt i veibanen for sykkel. I tillegg er det gang og sykkelvei. Dette er en av de strekningene i Stavanger som har hatt en signifikant økning av syklende. Er det nettopp fordi er tydelig, intuitiv og gir deg som trafikant gode valg? 

Mot sin hensikt!
Ofte formuleres bygging av gang- og sykkelvei som sykkelsatsing. Akkurat det tiltaket virker ofte mot sin hensikt!
Gang og sykkelveier skaper uro og konflikt mellom gående, barn på skolevei og syklende. Alle disse tre har svært ulike bevegelsesmønstre, og når man i tillegg skal håndtere trafikk i motgående retning så blir en gang-sykkelvei et middel som tvinger syklister ut i veien, eller i verste fall inn i bilen igjen. Dagens gang-og sykkelveier er ofte lagt sekundært i forhold til veg og bebyggelse. Dette medfører de som ikke ønsker å sykle i vegbanen tvinges inn i mange systemskifter der man må krysse veier, endre retning og ofte gå av sykkel og bli forgjenger.

Spør du en som sykler så er sykkelsatsing definert som sammenhengende sykkelveinett som oppleves som forutsigbart, har flyt og ikke er i konflikt med forgjengere. Er det så mye å forlange? Mye av dette kan løses ved å bruke Statens vegvesen sitt slagord "Del veien". Veinettet dekker i stor grad korteste og raskeste linje fra A til B. Kan vi dele inn det areal som i dag brukes til fortau, sykkel- og gangfelt, beplantning og veibane, på en smartere måte? I alle fall på det som kommune, fylkeskommune og vegvesen vil fremstille som hovedsykkelruter. I dag kan vi i de fleste byer og tettsteder finne det som kalles hovedruter, men som i praksis ikke er oppmerket eller på noen annen måte regulert. Kan vi gå god for det? Det vil være det samme som å sette skilt på en tursti og kalle den motorvei!

De som sykler i dag er hverken dumme eller risikosøkende, de prøver bare å passe inn i et system som ikke tar de på alvor!  
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower