NYHETER
Miljøeffekten
Sykkelen, et middel på veien mot målet om reduserte utslipp innen 2020.
Norsk klimapolitikk har som mål å redusere utslippene av klimagasser i landet med 15 til 17 millioner tonn innen 2020. Utslippene fra transportsektoren skal i perioden reduseres med 2,5 til 4 millioner tonn. Sykkelen, som miljøvennlig framkomstmiddel, er et viktig bidrag i dette klimaperspektivet.

Dersom dagens sykkelandel på 4,3 prosent dobles, kan man oppnå en akkumulert utslippsgevinst på mellom 390 000 og 500 000 tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2014 – 2023. Dette går fram av rapporten ”Klimaeffekt av økt sykling og gåing, suksesskriterier for økt sykling”, der Civitas på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har sett på sykkelen som bidragsyter i arbeidet med å redusere klimagasser.

Sykkelandelen i København ligger i dag på 23 prosent. Den største utslippsreduksjonen oppnår man når sykkelandelen i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim i 2023 er på samme nivå som den er i København i dag. Civitas mener at potensialet for økt sykling i Norge er på Danmark-nivå, som i dag er 17 prosent. I Sverige er den på 12 prosent. Hvis sykkelandelen i disse byene økes til København-nivå allerede i 2014 vil utslippsreduksjonen være på 2,5 prosent og omlag 1 million tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2014 til 2023.

Klimakur 2020

For å nå myndighetenes ambisiøse mål i klimapolitikken, satte Miljøverndepartementet ned en etatsgruppe med Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå, Oljedirektoratet med Klima- og forurensningsdirektoratet som leder for gruppen. Klimakur 2020 har sett på virkemidler og tiltak for å oppfylle norsk politikk sitt klimamål. Overgang fra bil til sykkel er ett av flere aktuelle tiltak for å redusere klimagassutslippene. Som Civitas, har også etatsgruppen vurdert betydningen av en dobling av sykkelandelen her i landet.

Utslippene av klimagasser fra vegtrafikken i Norge utgjør omlag 17 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 32 prosent av det totale utslippet av klimagasser. Klimakur 2020 frykter er en økning til 19 millioner tonn i 2020 og 21 millioner tonn i 2030.

Dersom man overfører om lag 1,1 milliarder personkilometer pr. år fra bil til sykkel, vil det ifølge Klimakur 2020 kunne gi en reduksjon av det årlige CO2 utslippet med 143.000 tonn. Den estimerte samfunnsgevinsten vil da bli på mellom 3.000 og 12.600 kroner pr. tonn. Overfører man alle reiser under tre kilometer til sykkel, vil klimagassutslippene fra vegtransporten bli redusert med 300.000 tonn. Klimakur 2020 har som nyttig tommelfingerregel at du sparer 300 kg CO2 i året, dersom du lar bilen stå og sykler om lag 5 kilometer til jobb.

Er det så praktisk mulig å erstatte bil med sykkel? Ja, undersøkelser gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) fra Porsgrunn, Bergen, Sandnes, Drammen og Bærum viser at hver fjerde biltur i disse byene er kortere enn 3 kilometer.

EU

Også en rapport fra den europeiske sykkelføderasjonen (ECF) gir en klar dokumentasjon på at sykkelen som framkomstmiddel er et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene. Dersom sykkelandelen i EUs 27 medlemsland lå på dansk nivå, som er 17 prosent, ville dette bidra til at man oppnår mellom 12 og 26 prosent av reduksjonsmålene for transportsektoren innen 2050.
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower